Submenu

FAQ

Stichting Ondernemersfonds Gijsbrecht heeft zich eerder sterk gemaakt voor de herinrichting van de Gijsbrecht in de geest van het in 2019 opgestelde wensbeeld “Van Winkelstraat naar Winkelerf”. De gemeenteraad van Hilversum heeft op 21 april 2021 bij de vaststelling van de Mobiliteitsvisie 2040 een amendement “Sneller aan de slag met de Gijsbrecht” (A21-45) aangenomen om de verbetering van de verblijfsruimte van het winkelgebied Gijsbrecht als maatregel op te nemen in het eerste Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de plannen voor de herinrichting van de Gijsbrecht in een breed participatietraject met ondernemers en bewoners vorm gegeven worden.  

 

De nieuwe inrichting van de Gijsbrecht draagt bij aan een prettigere woon- en werkomgeving, de verkeersveiligheid en de economische vitaliteit van het winkelgebied. 

Ja, in het nieuwe ontwerp worden op verschillende plekken naast de rijbaan speciale laad- en losplekken gecreëerd voor het lossen en laden van goederen. Het is dan niet meer toegestaan om op de rijbaan stil te staan.

De meeste laad- en losplekken worden voorzien van venstertijden, waarbuiten ook ruimte is voor parkeren door bewoners en bezoekers.

Ja, de Gijsbrecht blijft een 30 km/u weg.  

Ja, door de Gijsbrecht in te richten als verblijfsgebied en laad- en losplekken naast de rijbaan te maken, wordt de rijbaan een voldoende veilige plek om te fietsen. Er is volop aandacht voor een veilige inrichting van de rijbaan waar auto en fietsers samen gebruik van maken. Om deze reden is ook gekozen voor twee ruime fietsstroken van asfalt en een middenstrook. Daarnaast krijgen voetgangers meer ruimte, zonder gehinderd te worden door fietsers. We verwachten dat de verkeersveiligheid daarmee voor elke verkeersdeelnemer verbetert. 

Ja, de verwachting is dat het iets drukker wordt in de omliggende straten. Het effect van de herinrichting is berekend in het verkeersonderzoek Gijsbrecht van morgen’ door bureau Goudappel.

Er zijn twee redenen om het bestaande fietspad op te heffen: 

  • zowel het voetpad en het fietspad blijken in praktijk te smal, waardoor er regelmatig onveilige situaties ontstaan door bijvoorbeeld openslaande autoportieren, uitwijkende voetgangers op het fietspad en inhalende fietsers op het voetpad;  
  • het wegprofiel voldoet niet aan de richtlijnen. Die geven aan dat in een 30km/h gebied de fietser gebruik maakt van de rijbaan en dat het huidige fietspad minstens een meter breder zou moeten zijn voor de huidige hoeveelheid fietsers. 

De Gijsbrecht heeft ook een belangrijke functie voor autoverkeer. De rijbaan is bij de verwachte hoeveelheid auto- en fietsverkeer te smal om een voldoende veilige inrichting als fietsstraat te kunnen maken. 

Op de kruispunten en ter hoogte van zijstraten komen zogenaamde verkeersplateau's. Deze plateau’s hebben hetzelfde effect als verkeersdrempels. Tussen de Bosdrift en de Hilvertsweg komt halverwege nog een extra verkeersdrempel. 

Met de motie (M22/65) is besloten dat er op een prominente plek in Hilversum een regenboog zebrapad aangelegd moet worden. Omdat dit opvallende zebrapad helpt bij het aangeven van de entree van het winkelgebied Gijsbrecht heeft dit ook een meerwaarde voor de verkeersveiligheid op de Gijsbrecht.

Het zebrapad bestaat uit wettelijk genormeerde witte vlakken, waaromheen een 15 cm breed gekleurd randje komt in de verschillende kleuren.

De straat wordt zo ingericht dat deze voor iedereen goed toegankelijk en bruikbaar is. De hoogteverschillen in de straat worden zo klein mogelijk gehouden en goed overbrugbaar gemaakt. Dit zorgt ervoor dat ook mensen met rollators, kinderwagens en rolstoelen zich goed kunnen voortbewegen. Bij de kruisingen en t-splitsingen liggen plateaus. De straat ligt hier vrijwel op één niveau en is eenvoudig oversteekbaar. 

In de nieuwe inrichting zijn er meer onderbrekingen tussen geparkeerde auto’s (door groenvakken, zitplekken, fietsparkeren etc). Hierdoor ontstaan er overal veilige plekken om over te steken. 

Met het vaststellen van het Parkeerbeleid Hilversum 2023 is besloten dat betaald parkeren wordt ingevoerd binnen de buitenring in 2024 en 2025. Wanneer het betaald parkeergebied is uitgebreid naar de omliggende straten van de Gijsbrecht, zorgt dat ervoor dat de parkeerdruk weer gelijkmatiger wordt verdeeld.  

In de nieuwe situatie komen 108 parkeerplaatsen. Buiten de venstertijden zijn daarnaast 12 parkeerplaatsen beschikbaar op een aantal laad- en losplaatsen. Binnen het plangebied liggen nu 144 parkeerplaatsen.

 

De ruimte op de Gijsbrecht is beperkt en er is behoefte aan meerdere functies zoals extra fietsparkeren, zitplekken, groen en laad- en losvakken. Bij de herinrichting wordt met al deze wensen rekening gehouden.

 

 

Tijdens de participatiebijeenkomsten klinkt vanuit ondernemers nog steeds een nadrukkelijke wens om voldoende parkeergelegenheid te houden op de Gijsbrecht.

Ja, in het definitief ontwerp is er 436 m2 voor fietsparkeren. In de huidige situatie is dat 193 m2. We houden daarbij ook rekening met de verschillende soorten fietsen.

Het is na de herinrichting niet meer toegestaan om fietsen buiten de gemarkeerde gebieden te plaatsen.  

 

Er komt meer ruimte voor terrassen bij bestaande horecabedrijven in de zogenaamde 'functiestrook' direct langs de weg. Het aantal horecabedrijven blijft gelijk. 

 

 

Gevelgroen kan door pandeigenaren zelf worden aangebracht en bekostigd. De gemeente kan daarbij faciliteren. Heeft u interesse in gevelgroen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar gijsbrecht@hilversum.nl.

Bestaande voortuinen op particuliere grond blijven behouden. Wanneer de eigen grond op dit moment openbaar toegankelijk is, blijft dit het geval ook na de herinrichting 

Ja, de onverharde ruimte rondom bomen wordt vergoot. Daardoor wordt eventuele schade door boomwortels zoveel mogelijk beperkt.

Het nieuwe ontwerp zal niet leiden tot een toename van verkeersgeluid.

Ja, de huidige lantaarnpalen hebben de mogelijkheid tot plaatsing van een lamel die de instraling aan de achterzijde afschermt. Ondervindt u hinder van inschijnend licht? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar gijsbrecht@hilversum.nl.

U kunt op verschillende manieren geinformeerd blijven.

We streven naar een start van uitvoeringswerkzaamheden in de zomer van 2024.  

 

Hiervoor kunt de Verordening nadeelcompensatie Hilversum 20221 raadplegen. Hier staat de te volgen procedure in omschreven indien u een aanvraag voor een schadevergoeding wilt indienen met bijbehorende voorwaarden.  

 
[1] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674685/1

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen