Publicaties

Het vernieuwen en opnieuw inrichten van het Stationsgebied is een groot, langlopend en ingewikkeld project met impact voor de omgeving in het hart van de stad. Hierover is een aantal belangrijke besluiten genomen door de gemeente.

2013 – 2015 Ambities voor het Stationsgebied

De ambitie om het Stationsgebied en het centrum beter met elkaar te verbinden bestaat al lange tijd. Zo is in de ‘Structuurvisie Hilversum 2030 ‘(uit 2013) de ruimtelijke verbinding van de Groest met het Marktplein en verlegging van de centrumring genoemd. En in de Centrumvisie uit 2015 is de ambitie vastgelegd dat het Stationsplein de belangrijkste entree van het centrum wordt.

2016 -2019 Van ideeën naar een plan

De uitgangspunten uit de Structuurvisie en Centrumvisie zijn uitgewerkt tot een plan voor het Stationsgebied. Er is in 2016 een Programma van Eisen opgesteld, samen met diverse stakeholders, zoals NS, Prorail, Spoorbouwmeester en busvervoerders en vastgesteld door de gemeenteraad. In 2017 stemt de gemeenteraad in met het concept Stedenbouwkundig Plan. Wel heeft de gemeenteraad twee kanttekeningen: er moet een goede uitwerking komen van de beeldkwaliteit in het gebied (sfeer, uitstraling en hoe de bebouwing eruit ziet). En ook de ligging van de centrumring te hoogte van de Koninginneweg, Kleine Spoorbomen en de Schapenkamp moet bekeken worden. De gemeente past dit aan en uiteindelijk stemt de gemeenteraad in 2019 in met het definitieve stedenbouwkundig plan Stationsgebied

In het stedenbouwkundig plan staat hoe de omgeving eruit moet komen te zien. Waar komen de wegen, de fietspaden en de voetpaden? Wat is de beste plek voor het busstation en de fietsenstalling? En waar moet de bebouwing komen? Voor dit plan heeft de gemeente uitgebreid overlegd met belangengroepen en betrokken partijen. Ook de inwoners van Hilversum op zijn op meerdere momenten betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Zij konden hun ideeën delen en meepraten over de voorlopige plannen. De reacties van al deze mensen zijn meegenomen in het stedenbouwkundig plan.

2020 – 2021 Van plan naar uitvoering

Het bestemmingsplan (de juridische vertaling van het stedenbouwkundig plan) en het beeldkwaliteitsplan zijn op 7 oktober 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 15 september 2021 is vervolgens de Uitvoeringsnota Stationsgebied Hilversum, inclusief actualisatie van het stedenbouwkundig plan door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota staan de doelen, ambities, kaders, planning tot 2030 voor de realisatie van het Stationsgebied, de uitvoering van de plannen kan van start.

2022 Nieuw bestemmingsplan

Op 2 februari 2022 is het bestemmingsplan door de Raad van State vernietigd, omdat de gemeente een aantal zaken beter had moeten onderbouwen. Het college heeft daarom een nieuw bestemmingsplan voor het stationsgebied opgesteld, inclusief onderliggende onderzoeken. Ook het stedenbouwkundig plan is in 2022 geactualiseerd. Er is nu meer duidelijkheid over de uitbreiding van de stationshal. Ook de bouwhoogte van de gebouwen op het Stationsplein zijn aangepast. Het nieuwe bestemmingsplan is  samen met het geactualiseerde stedenbouwkundig plan in december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Ook tegen het nieuwe bestemmingsplan is bezwaar gemaakt. Op 6 november 2023 zijn de bezwaarmakers en de gemeente gehoord. Het is nu wachten op de uitspraak van de Raad van State. Dat kan enkele maanden duren.

Maart 2024 bezwaren bestemmingsplan ongegrond

In februari 2022 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan uit 2020 en het bijbehorende grenswaardebesluit na bezwaren van onder andere bewoners van Langgewenst. Daarop is in december 2022 een nieuw en aangepast bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Ook tegen het nieuwe bestemmingsplan is bezwaar gemaakt. Op 6 november 2023 zijn de bezwaarmakers en de gemeente opnieuw gehoord door de Raad van State. Op 6 maart 2024 heeft de Raad van State in haar uitspraak aangegeven dat alle bezwaren tegen het bestemmingsplan ongegrond zijn. Dat betekent dat de gemeente verder kan gaan met het realiseren van de plannen van het Stationsgebied.

0 bestanden geselecteerd: 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen