Nieuw ontwerpbestemmingsplan stationsgebied

22-07-2022

Op 2 februari 2022 werden het bestemmingsplan uit 2020 en het hogere grenswaardebesluit Stationsgebied 2020 door de Raad van State vernietigd. Een aantal punten had de gemeente beter moeten onderbouwen. Er is een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld door het college.

Hiervoor is een aantal onderzoeken vernieuwd: de verkeers- en milieuonderzoeken zijn geactualiseerd en ook het akoestisch onderzoek is opnieuw uitgevoerd. Verder is aanvullend onderzoek gedaan naar een mogelijke variant voor de route van de centrumring. Het nieuwe bestemmingsplan plus het hogere grenswaardenbesluit worden naar verwachting eind 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Het college stelt voor om de centrumring te verleggen

Een onderdeel van het plan is het wijzigen van de verkeersstructuur. Het college stelt voor om de centrumring die nu nog vanaf de Schapenkamp via de Stationsstraat op het Melkpad aansluit te verleggen. In de toekomst zal de centrumring vanaf de Schapenkamp via de Koninginneweg om het Marktplein heen worden gelegd richting Melkpad. Het nieuwe deel van de centrumring zal (te zijner tijd) worden voorzien van een geluid reducerende wegverharding.

Er is ook gekeken naar een alternatieve route voor de centrumring. De gemeente heeft deze route verkeerskundig laten onderzoeken door bureau RHDHV. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek heeft het college besloten om vast te houden aan de route van de centrumring zoals door de gemeenteraad in het stedenbouwkundig plan is vastgesteld, omdat dit verkeerskundig de beste oplossing is.

 

Aantal wijzigingen bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is de juridische vertaling van het in 2019 door de raad vastgestelde stedenbouwkundig plan Stationsgebied. Het bestemmingsplan 2022 is daarom in grote lijnen gelijk met het bestemmingsplan 2020. In het nieuwe plan zijn een paar wijzigingen doorgevoerd:

  • Er komen extra woningen in het plan

Om extra woningen te creëren, worden twee woonlagen toegevoegd aan de gebouwen die op het huidige Stationsplein gebouwd gaan worden. Dat betekent concreet dat er maximaal 450 woningen worden gebouwd. Hiervan zal 33% sociaal, 50% middelduur en 17% vrije sector zijn. De hoogte zal 4 tot 8 lagen worden en er wordt ruim 51.000 m2 programma gerealiseerd waarvan maximaal 35.000 m2 wonen en 16.000 m2 werken. Deze wijziging komt voort uit het nieuwe coalitieakkoord.

  • Geluidsreducerend wegdek opgenomen

In het nieuwe plan komt een ‘geluidsreducerende deklaag’ op het wegdek. Het gebied waar de wegen een geluidsreducerende deklaag krijgt, wordt opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Hiermee is deze maatregel verankerd en juridisch afdwingbaar.  Dit is in lijn met het Akoestisch onderzoek en de uitspraak van de Raad van State.

  • Betere onderbouwen Dienstenrichtlijn

De Dienstenrichtlijn is beter onderbouwd naar aanleiding van bezwaar van de coffeeshophouder. 

  • Nieuw beleid is opgenomen

De afgelopen jaren is nieuw beleid vastgesteld door de gemeenteraad, door dit op te nemen in het bestemmingsplan geeft de gemeente uitvoering aan dit beleid. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de ‘Doelgroepenverordening’ (2020), de ‘Woonvisie’ (2021) en de leidraad ‘Natuurinclusief bouwen’ (2021) verwerkt.

 

Proces

Het nieuwe bestemmingsplan plus het hogere grenswaardenbesluit worden naar verwachting eind 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien een belanghebbende het uiteindelijk niet eens is met het raadsbesluit, dan kan diegene daartegen beroep indienen.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen