Samenvatting ontwerp Omgevingsvisie

Hilversum is een fijne plek om te wonen, te werken en te verblijven. Centraal gelegen, in de nabijheid van grote steden. Maar tegelijk op afstand daarvan en omgeven door natuur. Hilversum heeft bijzondere architectuur, nieuw en oud, een diverse bevolking en een levendig centrum met winkels, musea, theaters en veel meer. En Hilversum is de Mediastad.

Natuurlijk willen we allemaal graag dat Hilversum ook in de toekomst die fijne plek blijft. Maar hoe gaan we daarvoor zorgen? En welke gevolgen heeft dat voor de ruimte in en om de stad, en de manier waarop we daarvan gebruik maken? Daar kunt u alles over lezen in de Omgevingsvisie Hilversum 2040, die gaat over de toekomst van de gemeente Hilversum. Hieronder vindt u de hoofdzaken, kort samengevat.

Uitdagingen

De Omgevingsvisie geeft een antwoord op actuele uitdagingen. De wereld verandert, dus Hilversum ook. De bevolking van Hilversum is anders dan pakweg twintig jaar geleden. Er zijn steeds meer ouderen en het aantal mensen dat werkt neemt af. Er zijn niet genoeg woningen voor iedereen en veel woningen zijn verouderd en niet duurzaam. De natuurgebieden rond Hilversum staan onder druk door klimaatverandering en de uitstoot van stikstof. De verschillen tussen rijk en arm nemen ook in Hilversum toe. En de grote steden om Hilversum heen groeien in rap tempo door. Het zijn allemaal zaken die vragen om een reactie. In de Omgevingsvisie staat wat Hilversum eraan gaat doen.

De Hilversummers zelf

We willen dat zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen in Hilversum - nu en in de toekomst. Daarom hebben we eerst jongeren, buurtbewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gevraagd naar hun ideeën. Velen gaven aan dat Hilversum in hun ogen het beste van twee werelden combineert. Hilversummers vinden dat hun woonplaats aan de ene kant dorps is, en aan de andere kant stedelijk. Dat willen ze in de toekomst graag zo houden.

Zes keuzes

Zes belangrijke keuzes in de Omgevingsvisie geven aan in welke richting we het voor de komende twintig jaar zoeken. Het zijn keuzes die passen bij de grote uitdagingen waar Hilversum voor staat.

Tegelijk sluiten ze aan bij de ideeën die door inwoners, ondernemers en organisaties in 2022 naar voren zijn gebracht.

Keuze 1: Dorps én stads tegelijk

De Omgevingsvisie neemt van de Hilversummers het idee over dat de dorpse en de stedelijke kanten van Hilversum bewaard moeten blijven. ‘Dorps’ betekent dat het in Hilversum rustig wonen is, met groen in de buurt en winkels op loopafstand. Buurtbewoners kennen elkaar en houden een oogje in het zeil. ‘Stads’ wil zeggen dat er in Hilversum goede voorzieningen zijn, zoals een ziekenhuis, een museum en een theater. Ook een levendig stadscentrum met allerlei soorten winkels hoort daarbij. En dat er voor iedereen voldoende, passend werk te vinden is. Hilversum is de ‘centrumgemeente’ van de regio Gooi- en Vechtstreek en moet dat ook in de toekomst blijven.

Keuze 2: Gezonde groei

Weinig Hilversummers willen dat het drukker wordt in hun woonplaats. Maar om gezond en sterk te blijven heeft Hilversum een bloeiende economie en een ruime woningvoorraad nodig. Daarom gaan we binnen de gemeentegrenzen op zoek naar extra ruimte voor werkgelegenheid. Ook zoeken we plek voor woningen en voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor diverse groepen inwoners. Een prettige en veilige openbare ruimte en voldoende groen mogen daarbij niet ontbreken. Bij dit alles gaan we werk maken van de overstap naar hernieuwbare energie. Hilversum kiest op al deze terreinen voor actie. Niets doen is geen optie.

Keuze 3 en 4: Ontwikkeling vooral in de stad - meervoudig ruimtegebruik

Hilversum gaat zich vooral in de bestaande stad verder vernieuwen en ontwikkelen. Van de omliggende natuur blijven we af, die houden we in stand. We gaan de beschikbare ruimte slim gebruiken, ‘meervoudig ruimtegebruik’ wordt de norm. Dat wil zeggen dat we gebouwen en plekken op meer dan één manier gaan gebruiken. Bijvoorbeeld door parkeerplekken, woningen, kantoren en een sportzaal samen in een gebouw onder te brengen. Rondom grote haltes voor openbaar vervoer en op plekken waar al hoge gebouwen staan, kan soms hoger worden gebouwd dan de twee- of drielaags woningen die in Hilversum veel te zien zijn. Op andere plekken bekijken we samen met de bewoners waar we in twee tot vier lagen moeten bouwen en waar vijf tot zes lagen denkbaar is.

Keuze 5: Wijkgericht ontwikkelen en versterken

De ontwikkeling en versterking van Hilversum moet passen bij de bijzondere kwaliteiten van de wijken en buurten. We gaan daarom in gesprek met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijken om samen met hen gebiedsagenda’s op te stellen. Daarin geven we duidelijk aan wat we in een gebied gaan doen en wanneer. We beginnen daarmee in de Hilversumse Meent, Kerkelanden en het stadscentrum. Maar ook voor de bedrijventerreinen in Zuidwest en op het Mediapark maken we gebiedsagenda's. Bestaande projecten zoals in postcodegebied 1221, het stationsgebied en het Arenapark gaan gewoon door.

Keuze 6: De basis op orde

Voor de toekomst van Hilversum zorgen we dat de kwaliteit van het water, de bodem en de lucht in orde is. Geluidsoverlast gaan we tot een minimum beperken. Dit is de basis voor een gezonde dagelijkse leefomgeving en voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van Hilversum. Om de kwaliteit van die basis, die niet bij de gemeentegrenzen ophoudt, te garanderen, werken we samen met het Rijk, de provincie, omliggende gemeenten in de regio en andere organisaties.

Drie invalshoeken

In de Omgevingsvisie benaderen we de toekomst van Hilversum vanuit drie invalshoeken: duurzaamheid, samenleving en economie. Voor elk van deze gebieden sommen we op wat we willen bereiken.

Invalshoek 1: Duurzaam Hilversum

Duurzaam betekent dat we de kwaliteit van de leefomgeving ook voor latere generaties willen veiligstellen. Daarom gaan we aan de slag met belangrijke opgaven rond energie, klimaat, mobiliteit en grondstoffen. We willen daarmee het volgende bereiken:

 • De kwaliteit van lucht, water, bodem en geluid voldoet aan de milieunormen;
 • De biodiversiteit in en om de stad neemt toe, de aantallen dier- en plantensoorten groeien;
 • De ecologische verbindingen tussen groen binnen en buiten de stad verbeteren;
 • Hittestress en overlast door te veel of te weinig water gaan we tegen;
 • Duurzame energie komt voor iedereen beschikbaar;
 • We maken steeds meer gebruik van duurzame vormen van mobiliteit;
 • We gebruiken en hergebruiken materialen op een verantwoorde en toekomstbestendige manier;
 • De kwaliteit van de openbare ruimte verbetert.

Duurzaam Hilversum - Openbare ruimte

Veel Hilversumse duurzaamheidsambities hebben gevolgen voor de openbare ruimte - de straten, parken en pleinen die voor iedereen toegankelijk zijn. Er zijn veel wensen, die stuk voor stuk, als ze worden ingewilligd, een stukje van de openbare ruimte inpikken: meer groen (voor een mooie leefomgeving, maar ook als buffer tegen hitte), veilige fietspaden en prettige plekken om te verblijven, te flaneren en anderen te ontmoeten. Ook is er ruimte nodig voor het besparen en opwekken van (duurzame) energie. En bijvoorbeeld voor het opvangen van overtollige regen. Maar de openbare ruimte is beperkt en er zijn verschillen tussen de wijken. We moeten keuzes maken en we willen dat die bij de wijken passen. In het algemeen geeft de Omgevingsvisie voorrang aan groen en water. Ontmoetingsplekken staan op twee, gevolgd door ruimte voor voetgangers, fietsers en deelvervoer. Ruimte voor de auto is het sluitstuk.

Duurzaam Hilversum - Mobiliteit

Met de Omgevingsvisie willen we geen discussie starten over ‘voor’ of ‘tegen’ de auto. Voor veel inwoners en ondernemers is de auto nu nog erg belangrijk. In andere Nederlandse steden krijgen lopen, fietsen en het delen van vervoermiddelen steeds meer ruimte. Steeds minder mensen hebben een eigen auto. Ook in Hilversum zal het zo gaan. We gaan meer groen aanleggen en het parkeerbeleid veranderen. We leggen nieuwe fietspaden aan en stimuleren deelvervoer. Daarbij hanteren we het ‘15 minuten-principe’: we streven ernaar dat voorzieningen binnen een kwartier bereikbaar zijn, liefst te voet of op de fiets. Dat doen we niet allemaal ineens, maar stap voor stap. Tussentijds kijken we hoe het gaat en hoe we verder kunnen.

Invalshoek 2: Samenleving: Meedoen in Hilversum

In Hilversum willen we, ook in de toekomst, de welvaart zo goed mogelijk verdelen. We vinden het belangrijk dat alle Hilversummers kunnen meedoen. En dat er kansen zijn voor iedereen. Hilversummers moeten prettig kunnen leven, in passende en betaalbare woningen. En in sterke buurten met goede voorzieningen. Rond dit thema willen we het volgende bereiken:

 • We bouwen voldoende geschikte en betaalbare woningen en zorgen voor goede voorzieningen;
 • We verkleinen de verschillen in welvaart en gezondheid binnen en tussen buurten;
 • We versterken de sociale samenhang in de buurten. Mensen kennen elkaar, kijken naar elkaar om;
 • We ondersteunen en versterken de sociale veiligheid in buurten.

Meedoen in Hilversum - Woningbouw

Woningcorporaties en andere ontwikkelaars gaan tot 2040 in Hilversum voor 6.000 extra woningen zorgen. Waarvan 1.000 sociale huurwoningen, verdeeld over alle woonwijken. Dat is nog niet genoeg om de woningnood helemaal op te lossen. Wel zorgen we hiermee voor beweging op de woningmarkt. Het grootste deel van de nieuwe woningen kunnen we in bestaande plannen kwijt. Extra ruimte zoeken is in dat geval niet nodig. Daarnaast kijken we naar wonen op het Mediapark. En we gaan bestaande woonruimte beter benutten. Denk aan woningen boven winkels - ruimtes die nu nog te vaak leegstaan.

Meedoen in Hilversum - Buurtvoorzieningen

Ook in de toekomst hebben Hilversummers behoefte aan voorzieningen in hun eigen buurt. Voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn, cultuur, sport en onderwijs. Zo is er voor de bouw van nieuwe scholen in Hilversum meer ruimte nodig. Waar dat kan, willen we voorzieningen onder één dak combineren. Bijvoorbeeld in wijkcentra. Vanuit die wijkcentra gaan we ook werken met sociale programma’s. Bijvoorbeeld om eenzaamheid te bestrijden of vrijwilligerswerk en mantelzorg te ondersteunen. Zo maken we wijken sterker en leefbaarder.

Invalshoek 3. Economie: Actief in Hilversum

Hilversum staat er economisch niet slecht voor. Met het Mediapark is de stad een belangrijke speler op het gebied van informatie en communicatie. Ook gezondheidszorg en handel zijn sterke sectoren. Bovendien vervult Hilversum een rol als regionaal centrum. Maar dat is allemaal niet vanzelfsprekend. De wereld verandert en wij moeten mee veranderen. We kunnen niet op onze handen blijven zitten.

Voor de toekomst zet Hilversum in op een toekomstbestendige, weerbare economie. Zonder negatieve effecten voor de leefomgeving. We houden daarbij rekening met een toenemende vergrijzing en krimp van de beroepsbevolking. Onze belangrijkste doelen voor 2040 zijn:

 • Meer ruimte beschikbaar maken voor werk, in werkomgevingen, in het centrum en in de wijken;
 • Meer werk maken van innovatie en de verbinding tussen bedrijven en onderwijs versterken;
 • Jongeren en werkende volwassenen met meer succes aan Hilversum binden;
 • Het centrum van Hilversum compact en aantrekkelijk houden, ook voor de regio.

In een gezonde economie hangt alles met alles samen. Ruimte voor vernieuwing, interessant werk, voldoende woonruimte en een aantrekkelijk centrum zijn allemaal nodig om Hilversum en de Hilversummers ook in de toekomst de wind in de rug te geven.

Actief in Hilversum - Meer sterke sectoren

Voor een gezonde economie willen we onze belangrijkste bedrijfstakken – media en ICT – verder ontwikkelen en moderniseren. Maar wedden op één paard is riskant. We zien ook groeikansen voor bijvoorbeeld de zorgsector en voor activiteiten die aansluiten bij de grote veranderingen van deze tijd. Denk aan de overstap op duurzame energie. En de overgang naar een circulaire economie, waarin we alles hergebruiken en afval niet bestaat. Hiervoor maken we in bestaande werkcentra extra ruimte. Als eerste op het Arenapark, in Crailo, in Zuidwest en op het Mediapark. Voor kleine bedrijfjes komt er ook meer ruimte in de woonwijken. Al deze activiteiten leiden ook tot meer werk op terreinen als schoonmaak, onderhoud, transport, bewaking en horeca.

Hoe nu verder?

Tijdens gespreksrondes in 2021 en 2022 luisterden we naar de meningen van zoveel mogelijk Hilversummers. Ook nu de Ontwerp-Omgevingsvisie er ligt, willen we graag weten wat u ervan vindt. U kunt dit eenvoudig laten weten door per onderwerp aan te geven hoe u de ontwerp Omgevingsvisie waardeert. Zijn er onderdelen waar u uw twijfels over heeft? Of juist zaken waar u enorm enthousiast van wordt? Laat het ons weten!

Voordat de gemeente de Omgevingsvisie Hilversum 2040 vaststelt, kunt u erop reageren. Dit doet u door een zogenaamde zienswijze in te dienen, waarin u vertelt wat u van dit plan vindt. U kunt dat schriftelijk doen, tijdens de periode van zes weken dat de Ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage ligt. Deze periode start op maandag 6 maart en sluit op maandag 17 april om 24:00 uur.

Het Hilversumse college van B en W verzamelt alle reacties uit de zienswijzen. Ze stelt vervolgens de gemeenteraad voor hoe daarmee om te gaan. Rond de zomer van 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de Omgevingsvisie.

Meer weten?

Download hieronder de complete ontwerp Omgevingsvisie Hilversum 2040 (pdf, 19 mb).

Bekijk ook de uitkomsten van de gesprekken met Hilversummers en gesprekken met organisaties waarop het plan mede is gebaseerd.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen