Een plan voor de toekomst van Hilversum

Omgevingsvisie Hilversum 2040

De Omgevingsvisie Hilversum 2040 beschrijft een toekomstbeeld voor de gemeente Hilversum. Hoe blijft Hilversum een fijne plek om te wonen, te werken en te verblijven? Tot aan de zomer 2022 hebben bewoners, ondernemers en organisaties op uiteenlopende manieren aangegeven wat voor hen van belang is voor de toekomst van Hilversum. Dit is vertaald in een document genaamd ‘Denkrichting, het beste van twee werelden’. Voor het tot stand komen van deze eerste versie van de Omgevingsvisie is ook andere belangrijke informatie gebruikt, namelijk feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen in de economie, de leefomgeving en de samenleving, de politieke afspraken uit het coalitieakkoord en het reeds bestaande beleid van de gemeente Hilversum.

Hoofdkeuzes in de Omgevingsvisie

De hoofdkeuzes uit de Denkrichting van de samenleving zijn overgenomen in de Omgevingsvisie.

 1. Hilversum zet in op het beste van twee werelden. Hilversum heeft een ‘dorps’ en een ‘stads’ gezicht.
 2. Hilversum groeit om actief te kunnen blijven. Niemand wil graag dat het drukker wordt in Hilversum. Tegelijk zijn een gezonde economie en een woningmarkt waarin er kansen zijn voor alle doelgroepen belangrijk om als stad en samenleving sterk te blijven.
 3. Hilversum ontwikkelt zich vooral in de bestaande stad en meervoudig ruimtegebruik wordt de norm. We komen niet aan de natuur om de stad. We willen dus vooral de ruimte in de stad slim gebruiken, in goed overleg met de mensen die er wonen.
 4. Versterken en ontwikkelen doen we passend bij de kwaliteiten van de wijken. We gaan daarvoor met inwoners, ondernemers en organisaties gebiedsagenda’s maken.
 5. We brengen de basis op orde: een goede water-, bodem-, geluid- en luchtkwaliteit.

De inspraakfase

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 1 februari 2023 besloten dat de ontwerp Omgevingsvisie, na het doorvoeren van een aantal tekstuele wijzigingen, voor inspraak wordt vrijgegeven. De ontwerp Omgevingsvisie lag sinds 6 maart 2023 ter inzage via deze website. Via deze website kon gedurende een periode van 6 weken zienswijzen worden ingediend. Dit was de laatste stap van het uitgebreide participatietraject waarin ruim 5.000 Hilversummers hun inbreng hebben gegeven.

Vaststelling Omgevingsvisie

Op 15 mei 2024 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Hilversum 2040 vastgesteld.

De definitieve Omgevingsvisie kent vier delen.

 • Deel A is de ‘compacte visie op hoofdlijnen’.
 • Deel B bevat een overzicht van de Brondocumenten, zoals de ontstaansgeschiedenis van Hilversum, trends en ontwikkelingen en informatieve referentiekaarten.
 • Deel C bevat uitwerkingen in beleid(steksten) voor programma’s en de beoogde toepassingen.
 • Deel D bevat een procesverantwoording.

 Deel A (de compacte visie) is op zichzelf te lezen en bevat samenvattingen van bronnen, maatregelen en toepassingen, die in de delen B en C uitgebreider zijn beschreven. In Deel A komt de Denkrichting (de opbrengst van de participatie) duidelijker naar voren als basis voor de Omgevingsvisie. Die is één slag dieper uitgewerkt in kwaliteiten, opgaven, normen, doelen en maatregelen.

In Deel D is onder andere te lezen hoe alle zienswijzen definitief zijn verwerkt. Deel D is een aanvulling op de Nota van Zienswijzen.

Samenvatting

U leest de belangrijkste punten van de omgevingsvisie in deze samenvatting.

Vervolg

De komende tijd gaan we met de Omgevingsvisie aan de slag, bijvoorbeeld door het opstellen van het Omgevingsplan met alle ruimtelijke regels, het ontwikkelen van een Monitor om de voortgang te volgen en het maken van een plan voor het opstellen van Gebiedsagenda’s. Daar betrekken we u uiteraard graag bij. Zodra daarvoor concrete plannen zijn, communiceren wij daarover via de gebruikelijke kanalen (zoals Hilversum nieuws, social media van de gemeente, website).

  logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

   

   
   
  Cookie-instellingen