Submenu

Het project

Hilversum is een stad in het groen. Om dat groen te beschermen is het belangrijk dat nieuwe bouwinitiatieven altijd binnenstedelijk plaatsvinden. De ruimte is schaars in Hilversum en daarom moeten we de ruimte die we hebben goed benutten. Het Circusterrein is één van de weinige plekken die we hiervoor nog beschikbaar hebben en waar de gemeente ook eigenaar van is. De inzet van het college is dan ook om hier een gemengd gebied te maken, waar zowel wonen, werken als maatschappelijke voorzieningen een plek kunnen krijgen.

Groen licht voor Circusterrein: bouw 400 verplaatsbare woningen start tweede kwartaal 2025

Alle lichten staan op groen voor de realisatie van circa 400 betaalbare woningen op het voormalige ‘Circusterrein’ bij woningcorporaties G&O, Dudok Wonen, de Alliantie en de gemeente Hilversum. Na de zomer start het bouwrijp maken van het terrein. De bouw van de woningen start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025.

Van gemeentelijk opslagterrein tot prettige woonwijk

Het Circusterrein, gelegen aan de Diependaalselaan, wordt omgetoverd van een gemeentelijk opslagterrein tot een groene, bruisende wijk waar mensen prettig en betaalbaar wonen. Het is een belangrijke stap om de wooncrisis te helpen verkleinen. Met de komst van deze woningen wordt er tegemoet gekomen aan de behoeften van woningzoekenden zoals starters, spoedzoekers en woningzoekenden met een cruciaal beroep. De locatie is tijdelijk voor een periode van 15 jaar. Met de verplaatsbare woningen helpen we mensen snel aan een woning. Om bijvoorbeeld hun eerste plek te vinden. Of om de volgende stap te zetten in hun wooncarrière. Verplaatsbare woningen zijn snel te realiseren en relatief makkelijk te verplaatsen. Dit type woningen hebben de kwaliteit en het comfort van een normale woning. Na vijftien jaar wordt er een nieuwe bestemming gezocht voor de woningen.

Divers woonprogramma

Het Circusterrein wordt een levendige plek waar bewoners en omwonenden kunnen samenkomen en activiteiten organiseren. De woningen worden gebouwd met het oog op duurzaamheid. Zo zijn ze energiezuinig en zijn vanzelfsprekend gasloos. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van wonen en leven. 

Het ontwerp voor de woningen is nog niet definitief. Voor nu omvat het project circa 400 verplaatsbare woningen van permanente bouwkwaliteit. Het programma bestaat uit studio's, tweekamerwoningen en driekamerappartementen.

Nauwe samenwerking corporaties en gemeente

Met de nauwe samenwerking tussen de drie Hilversumse corporaties en de gemeente Hilversum benadrukken de partijen het belang van gezamenlijke inspanningen. Zo voorzien zij op korte termijn in de behoefte aan betaalbare en kwalitatieve huisvesting in Hilversum. Het Circusterrein belichaamt de gedeelde visie op inclusieve en duurzame stadsontwikkeling. Na de zomer start het bouwrijp maken van het terrein. De bouw van de woningen start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025.

Intentieovereenkomst 400 flexwoningen Circusterrein Hilversum

Op 20 juli 2023 hebben de gemeente Hilversum, het Rijk en de woningcorporaties een intentieovereenkomst getekend om woningbouw op het Circusterrein in Hilversum te versnellen. Het doel van deze samenwerking is het op korte termijn realiseren van zo’n 400 betaalbare flexwoningen. Vanwege de woningnood is hier grote behoefte aan. De flexwoningen blijven maximaal 15 jaar staan en gaan dan naar een andere locatie.

Flexwoningen beschikbaar op korte termijn

Door flexwoningen te realiseren op het Circusterrein is het mogelijk op korte termijn zo’n 400 woningen te bouwen. De woningen voorzien in een grote behoefte en zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt en kunnen ook een oplossing bieden voor groepen die nu in de knel zitten, zoals mensen die na een scheiding op zoek zijn naar een woning. Er wordt ingezet op minimaal 350 sociale huurwoningen en 50 woningen in de middeldure huur. De flexwoningen bestaan uit een mix van 1, 2 en 3 kamerwoningen en zullen kwalitatief gelijk zijn aan reguliere woningen.

Ontwikkeling Circusterrein

Het gemeentelijk terrein langs de Diependaalselaan, genoemd ‘Circusterrein’, gaat herontwikkeld worden. Het wordt een mix van wonen, werken en maatschappelijke functies. De flexwoningen zijn gepland binnen het noordelijk gelegen deel van het Circusterrein (fase 1). Het noordelijk gelegen deel is het deel waar de fysieke ruimte aanwezig is om flexwoningen op korte termijn te kunnen realiseren.

Op het Circusterrein worden op dit moment bodemonderzoeken uitgevoerd om in kaart te brengen wat er in de bodem zit en eventueel verwijderd moet worden. Deze stap was al ingepland vanwege de herontwikkeling van het Circusterrein. Veel (gemeentelijke) functies, zoals het gronddepot, worden verplaatst naar een andere locatie. Onderzoek naar een geschikte locatie hiervoor loopt.

Door het tijdelijk plaatsen van flexwoningen, is de locatie voor de definitieve woningbouw straks voorzien van de benodigde infrastructuur zoals wegen en water- en elektriciteitsvoorzieningen.

Impressie flexwoningen

De onderstaande impressie geeft één van de mogelijkheden tot inpassing van flexwoningen binnen het noordelijk gelegen deel van het Circusterrein (fase 1) weer. Deze impressie betreft slechts een eerste schets en zal gedurende het haalbaarheidsonderzoek door de woningbouwcorporaties, in overleg met de gemeente, nader worden uitgewerkt. Het is hierbij goed mogelijk dat het eindresultaat zal afwijken van onderstaande impressie.

Impressie van flexwoningen: Nieuwe boulevard tot Kerkelandeland, mogelijkheid om fietsen te parkeren op binnenterreinen, waterinfiltratie die zichtbaar is gemaakt, plek voor 'langzaamverkeer'. De blokken van de gebouwen zijn in drie delen opgesplits. De blokken zijn lager aan de parkzijde en hoger aan de kant van de weg waardoor ze ook als geluidsscherm dienen. De paden rondom zijn halfverhard en gemaakt van hergebruikte materialen. Tussen de gebouwen is een dookijk naar het park

Herplaatsingsgarantie

De gemeente stelt het Circusterrein beschikbaar voor een periode van maximaal 15 jaar. Na 15 jaar wordt voor de woningen een andere locatie gezocht. Daarbij moet eerst worden verkend of de woningen herplaatst kunnen worden in de regio. Wanneer dat niet mogelijk is, en het ook niet in een andere regio of in de provincie kan, zorgt het Rijk voor een marktmeester die landelijk een locatie zoekt. Als herplaatsing ergens anders uiteindelijk niet mogelijk is kan door de woningbouwcorporaties een beroep worden gedaan op een financiële regeling.

De financiële herplaatsingsgarantie zorgt ervoor dat corporaties makkelijker kunnen investeren in flexwoningen, terwijl de fysieke herplaatsingsgarantie voorziet in het vergroten van de kans dat de flexwoningen een tweede en mogelijk een derde locatie krijgt.

Uitwerken plannen

Onderdeel van de samenwerking is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het uitwerken van een ontwerp en een plan voor de aanleg van bijbehorende openbare ruimte en nutsvoorzieningen. Uiterlijk 31 december 2023 moeten deze plannen afgerond zijn, zodat begin 2024 de gemeenteraad een besluit kan nemen over de realisatie van de flexwoningen en de benodigde investeringen in de openbare ruimte.

 

 

Tijdelijke plannen voor realisatie 400 flexwoningen een stap verder

In de zomer van 2023 heeft de gemeente met de drie Hilversumse woningbouwcorporaties (De Alliantie, G&O en Dudok Wonen) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieovereenkomst gesloten. In de intentieovereenkomst was afgesproken om gezamenlijk te onderzoeken of de realisatie van tijdelijke flexwoningen op een deel van het Circusterrein haalbaar is. Het ruimtelijke haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat de realisatie van circa 400 flexwoningen op relatief korte termijn mogelijk is.

Het college van B&W heeft op 23 januari jl. besloten dat het voornemens is om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de drie Hilversumse woningbouwcorporaties om circa 400 flexwoningen te plaatsen op het noordelijk deel van het Circusterrein. Dit vraagt om investeringen in nieuwe openbare ruimte en nutsvoorzieningen en mogelijk ook in een maatschappelijke functie (ontmoetingsruimte).

Raadscommissievergadering 14 februari a.s. om 20:00 uur

Op 14 februari a.s. vanaf 20:00 uur vergadert de Raadscommissie over het investeringsvoorstel voor het bouw- en woonrijp maken van de grond op het Circusterrein. Ook ligt er tijdens de vergadering een voorlopig ontwerp ter vaststelling. De definitieve besluitvorming vindt plaats op 6 maart a.s. in de gemeenteraadsvergadering.

U heeft de mogelijkheid om tijdens deze Raadscommissievergadering in te spreken. U kunt dit doen door een mail te sturen naar griffie@hilversum.nl. Meer informatie over het inspreken tijdens een raadscommissievergadering vindt u via deze link https://hilversum.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadscommissies

Schetsvoorstel

Op 5 oktober 2023 is tijdens een bewonersavond een eerste schets (figuur 1) getoond. Op basis van opmerkingen die tijdens deze avond werden gemaakt en na behandeling door de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Monumenten (CRK&M) zijn er wijzigingen aangebracht in het schetsontwerp (figuur 2). Een van de opmerkingen ging over belemmering van het uitzicht en eventuele schaduw voor de bestaande woningen aan de Diependaalselaan. We hebben met het aangescherpte ontwerp hiermee rekening gehouden door de hogere delen naar achter te plaatsen en meer doorkijk mogelijkheden in te passen.

 

Figuur 1

 

Figuur 2

Planning

Als de gemeenteraad op 6 maart a.s. positief besluit, moeten de woningbouwcorporaties nog een definitief besluit nemen over de investeringen die het van hen vergt. Dit zal naar verwachting in april gebeuren.

Als alle partijen een positief besluit nemen, kan na de zomer van 2024 gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein. De Flexwoningen kunnen dan naar verwachting medio 2025 opgeleverd worden.

Update: De gemeenteraad heeft op 6 maart jl. unaniem besloten te gaan investeren in het bouw- en woonrijp maken van het Circusterrein voor de komst van 400 flexwoningen. Dit betekent ook dat er door de gemeente wordt geinvesteerd in de inrichting van de hiervoor benodigde openbare ruimte en de aanleg van nutsvoorzieningen.

Informatiebijeenkomst

Voordat gestart wordt met de werkzaamheden wordt er door de woningcorporaties nog een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en ondernemers in het gebied. We gaan dan samen in gesprek over het voorlopige ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte, voor wie de woningen bedoeld zijn en wat de planning is voor de visie van het terrein op langere termijn.

Wie gaan er wonen?

Met de snelle realisatie van circa 400 betaalbare flexwoningen verlichten we druk op de krappe woningmarkt. Voor starters en mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning kan dit een mooie basis vormen en de kans bieden om zich verder te ontplooien.

Met de corporaties is afgesproken dat 50% van de woningen regulier worden aangeboden aan woningzoekenden. Een deel van deze woningen wordt wel met voorrang aan doorstromers aangeboden en voor woningzoekenden met een cruciaal beroep in de zorg, het onderwijs en de politie. De overige 50% van de woningen wordt verdeeld onder jongeren tot en met 27 jaar via loting, spoedzoekers, statushouder (15%) en geclusterd/begeleid wonen. Binnen de groep spoedzoekers komt extra aandacht voor zogeheten bankslapers (inwoners in Hilversum met een briefadres niet verblijvend in een instelling). Bij de geclusterde/begeleid wonen woningen onderzoeken we of jongeren, die graag willen uitstromen uit jeugdzorg of een pleeggezin, hier baat bij hebben.

Doorkijkje

De flexwoningen worden elders geproduceerd en worden vervolgens naar het Circusterrein vervoerd. De planning is er op gericht dat de bewoners vanaf medio 2025 de sleutel van hun nieuwe huis krijgen. De woningen mogen maximaal vijftien jaar blijven staan op deze plek. In die periode werkt de gemeente aan een definitieve visie voor het Circusterrein, waarin ruimte wordt gemaakt voor wonen, bedrijvigheid en maatschappelijke functies. De visie wordt in een participatietraject met bewoners en bedrijven in de omgeving tot stand gebracht.

 

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen